مخلوط گاز

  • مخلوط گاز لیزر

    مخلوط گاز لیزر

    همه گازها به عنوان ماده لیزری به نام گاز لیزری کار می کردند.این بهترین نوع لیزر در جهان است که سریع ترین و وسیع ترین لیزر را توسعه می دهد.یکی از مهمترین ویژگی های گاز لیزری این است که مواد لیزری کار گاز مخلوط یا گاز خالص منفرد است.
  • گاز کالیبراسیون

    گاز کالیبراسیون

    شرکت ما تیم تحقیق و توسعه خود را دارد.پیشرفته ترین تجهیزات توزیع گاز و تجهیزات بازرسی را معرفی کرد.ارائه انواع گازهای کالیبراسیون برای زمینه های کاربردی مختلف.